Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 26.9.2023

středa, 11. září 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 26.9. 2023 v 19:00 hodin v malém sále KD v Hlubočanech

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Příspěvek Obci Kučerov na zajištění provozních nákladů pohřebiště na rok 2024
 5. Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1A Územního plánu Hlubočany
 6. TextilEco a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
 7. Smlouva o bezúplatném převodu vodního díla- vodovod na pozemku p.č. 1694/5 v k.ú Hlubočany
 8. Smlouva č. PR-001030082754/002-ENGS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 9. Záměr směny pozemků par. č. 500/12 a par. č. 500/13 k.ú Hlubočany
 10. Záměr prodeje pozemku par. č. 1635/3 o výměře 30 m2
 11. Zprávy předsedů komisí a výborů
 12. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky